Матеріали методоб'єднання

 

Розвиток креативного мислення вихованців дошкільного закладу

засобами сюжетно-рольових ігор.

 

Вступ ведучого:

Творчі здібності особистості розвиваються та формуються лише в активній творчій діяльності, яка вимагає нестандартності мислення. Предметом особливої уваги кожного педагога має бути використання у роботі різноманітніх методів і форм, засобів навчання, які спрямовані на розвиток критичності та незалежності мислення, допитливості, винахідливості, самостійності тощо. І найефективнішим методом є гра, і, особливо гра розвивальна.

Рольові ігри мають чотири головні риси:

·вільна розвиваюча діяльність, що починається лише за бажанням дитини;

·творчий, значною мірою імпровізаційний, дуже активний характер цієї діяльності ( поле творчості);

·емоційна піднесеність діяльності, емоційна напруга;

·наявність прямих чи непрямих правил, що відбивають зміст гри логічну послідовність її розвитку.

Основні етапи творчого процесу у дітей дошкільного віку такі:

·поява у дитини відчуття неясності чогось ( поява проблеми);

·виникнення ряд запитань до дорослого, однолітків, самої себе;

·виділення значущих для успішного розв'язання проблеми елементів, диференціація головного та другорядного;

·усвідомлення проблеми;

·формування гіпотези;

·пошук і знаходження рішення.

Показниками  компетентності дошкільнят в ігровій діяльності є:

·складність сюжету, його чіткість, наближеність до реального життя, перспективність, логічна завершеність;

·визначення ролей, їх узгодженість, типізацію та індивідуалізацій основних характеристик, адекватність ігрових дій;

·чітке визначення правил гри, дотримання їх дитиною;

·збалансоване спілкування з товаришами, оптимістичний настрій

Зараз кожна група отримає завдання, тривалість виконання 20 хвилин. Потім кожна група доповідає про свою роботу, яку можна демонмтратувати за допомогою схем, малюнків тощо.

Слухачі розподілені на 4 групи:

Завдання для першої групи: що відноситься до основних характеристик креативного мислення?

Відповідь:

1.До основних характеристик креативного мислення належать:

·уміння бачити проблему;

·продуктивність – багато ідей, асоціацій, варіантів вирішення проблеми;

·гнучкість – здатність швидко змінювати способи дій, уміння легко зрозуміти нову точку зору, уміння відмовитися від засвоєної точки зору;

·оригінальність – рідкісність, унікальність, незвичайність способу розв'язання певної проблеми;

·самостійність – потреба у систематичній самостійній роботі у плані самовдосконалення, розвитку своїх здібностей.

2. Завдання для другої групи:

Визначити зміст підготовчої роботи до сюжетно-рольової гри.

Відповідь:

Підготовча робота до сюжетно-рольової гри містить у себе:

· спостереження;

· екскурсії;

· ігри-драматизації;

· читання художньої літератури;

· інсценізації на задану тему.

3. Завдання для третьої групи:

Як ви розумієте керівництво творчими іграми з боку вихователя?

Відповідь:

Керівництво творчими іграми – це означає:

·часто ставити питання, втручатися в гру, роблячи гру цікавою;

·часто ставити питання, втручатися в гру, роблячи гру цікавою;

· надавати дитині можливості розкритися в грі;

·збагачувати життєвий досвід дітей мотивами і моральним змістом людської діяльності;

·збагачувати образне мислення дітей засобами художніх творів, малюванням,

·драматизацією, самостійними іграми;

·багаторазове повторення художнього твору, аналіз образів героїв, бесіди про них, складання творчих розповідей про персонажів, розповідь вихователя, розглядання репродукцій, бесіда.

·використовування художньо - графічних творів ( схеми);

·пантоміма, міміка, жести;

·костюмоване відображення дійства;

·формування у дітей свідомого ставлення до образної ролі.

 

Загальне завдання для усіх груп:

 

Перерахуйте способи стимуляції творчої особистості

 

Відповідь:

·забезпечення сприятливої атмосфери;

·збагачення навколишнього середовища;

·заохочення до висловлювання оригінальних ідей;

·використання особистісного дивергентного мислення;

·активно спілкування з дітьми протягом дня.

Висновок:

Таким чином, сюжетно-рольова  гра є засібом розвитку творчої особистості. Основний шлях виховання в грі – вплив на її зміст.

Надаючи перевагу завданням творчого характеру, вихователь тим самим виховує в старших дошкільників інтерес до складних задач (практичних, інтелектуальних практичних, інтелектуальних, комунікативних), бажання виконувати їх самостійно і тим самим сприяє розвитку творчої особистості кожної дитини.